Najważniejsze dla organizacji

Kogo dotyczy Dyrektywa

Przepisom o ochronie tzw. sygnalistów podlegać będą podmioty prawne z sektora publicznego (wyjątek: gminy zamieszkane przez mniej niż 10 tys. mieszkańców), a także podmioty z sektora prywatnego (wyjątek: przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 50 pracowników).

Terminy wdrożenia mechanizmów Dyrektywy są zróżnicowane w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa poniżej 250 zatrudnionych mają dwa lata więcej, czyli do 17 grudnia 2023 roku. Przy czym chodzi tutaj o sektor prywatny. Dla sektora publicznego obowiązuje jeden wspólny termin: do 17 grudnia 2021.

Podmioty prawne działające w sektorze finansowym zostały natomiast poddane dyrektywie niezależnie od tego, czy należą do sektora publicznego, czy prywatnego oraz niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników.

Wszystkie wskazane podmioty prawne będą miały obowiązek ustanowienia procedur, rozwiązań prawnych i organizacyjnych oraz wdrożenia narzędzi spełniających wymagania Dyrektywy.

Pracodawcy prywatni zatrudniający mniej niż 50 pracowników oraz gminy zamieszkane przez mniej niż 10 tys. mieszkańców mogą również zostać objęte nowymi regulacjami przez ustawodawcę krajowego, który ma w tym zakresie pełną swobodę.

Obowiązki wynikające z Dyrektywy

  • utworzenie wewnętrznych kanałów komunikacji dla zgłaszania naruszeń,
  • przygotowanie i wdrożenie procedur załatwiania zgłoszonych naruszeń,
  • zapewnienie poufności sygnalisty i bezpieczeństwa wszystkich danych znajdujących się w wewnętrznym systemie komunikacji,
  • wyznaczenie osób odpowiedzialnych za obsługę zgłoszonych naruszeń w sposób bezstronny i zapewniający bezpieczeństwo danych oraz poufności sygnalisty,
  • utworzenie i prowadzenie rejestru zgłoszonych naruszeń wraz z informacjami jak zostały załatwione.

Termin implementacji

Polska, podobnie jak inne kraje Unii Europejskiej ma czas do 17 grudnia 2021 roku na implementację postanowień Dyrektywy do porządku krajowego poprzez wprowadzenie odpowiednich przepisów ustawowych oraz wykonawczych. Trzeba zaznaczyć, że o ile Dyrektywa wyznacza pewien minimalny poziom ochrony sygnalistów, to ustawodawca ma swobodę we wprowadzeniu dalej idących postanowień przewidujących szerszy zakres obowiązywania i mocniejszą ochronę. Biorąc pod uwagę wcześniejsze implementacje Dyrektyw UE przez Polskę, to jest całkiem prawdopodobne, że będziemy mieli do czynienia z taką dalej idącą implementacją.

Dyrektywa o sygnalistach

Dyrektywa o ochronie sygnalistów jest aktem prawnym UE, którego celem jest zapewnienie skutecznego egzekwowania przepisów przyjętych przez...

Czytaj więcej

Czym są naruszenia?

Naruszenie w dosłownym znaczeniu oznacza naruszenie pewnych reguł postępowania. Dyrektywa o ochronie sygnalistów precyzuje, że “naruszenie” jest ...

Czytaj więcej

Dla sygnalisty

Celem Dyrektywy, doceniając pozytywną rolę jaką pełnią sygnaliści jest zapewnienie poufnych, bezpiecznych kanałów dokonywania zgłoszeń o naruszeniach oraz ...

Czytaj więcej